Friday, September 28, 2007

Gambalain Mo Kami Panginoon, Para sa mga Gurong Gumambala sa akin

Dalawang taon akong nagturo sa Paaralang Xavier. Sa unang pagpasok ko sa paaralan, dala-dala ko ang kaunting yabang ng pagiging Heswita. Palibhasa, wala naman akong galing na maipagyayabang talaga--kaya't natuto na lamang tumuntong sa balikat ng mga Heswitang nauna sa akin. Para tuloy akong langaw na nag-akalang mas mataas ako sa kalabaw na aking tinutuntungan. Subalit nang makasalamuha ko ang mga guro...ang mga tunay na guro sa paaralang Xavier, naalog ako't napahandusay. Sa kanilang sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang mga tawa, kasiyahan, pag-aaway, pagbabangayan, at pag-iyak at pagdaramdam ay nakita ko ang mukha ng Maykapal. "Lumayo ka sa akin, Panginoon. Hindi ako karapatdapat."

Ginambala ako ng Diyos, sapagkat sa harap ng mga gurong aking nakasalamuha...mga totoong guro (di tulad ko)...nakita ko ko kung ano ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa kapwa...nang walang hinihintay na kapalit na kaginhawaan(dahil kung minsan nga naman, kahit halos makuba na sila sa pagtuturo ay talaga namang halos walang naibabalik na senyales ng pagkatuto ang iba sa mga pasaway na estudyante). Ipinaala-ala nila sa kin na ang pagtugon nga palang ginagawa ko sa araw-araw ay nagsimula nang makilala ko ang Guro na sa kanyang salita, gawa, pagkamatay at pagkabuhay ay ginambala ako.

Mapapalad kayong mga guro...sapagkat daluyan kayo ng liwanag ng mukha ng Dakilang Guro-- Siya na nagbukas at nagpakilala sa ating lahat kung paanong maging tunay na tao.

Happy A-day 'chers! (Para sa lahat ng gurong nakilala ko sa Paaralang Xavier, lalung-lalo na sa Kagawarang Filipino)

------
Gambalain Mo Kami, Panginoon kung
Malabis kaming nagagalak sa aming mga sarili
Kung naabot namin ang aming mga pangarap
Sapagkat nangarap kami ng napakababa
Kung nakarating kami nang ligtas
Sapagkat naglayag kami nang napakalapit sa pampang

Gambalain Mo Kami, Panginoon kung
Sa karangyaan ng mga bagay na aming pag-aari
Nawaglit ang aming uhaw
Sa tubig ng buhay;
Na nang kami'y humilig sa buhay,
Nahinto rin ang aming pag-aasam sa Walang Hanggan
At sa aming pagsisikap na magtayo ng panibagong daigdig
Hinayaan naming ang aming pananaw
Sa bagong Langit na magdilim.

Gambalain Mo Kami, Panginoon na mangahas ng buong tapang,
Na maglakbay sa higit na malalalim na karagatan
Na kung saan ang mga unos ay maghahayag ng iyong pagka-Panginoon;
Kung saan, mawala man sa aming balin-tataw ang mga lupa,
Matatagpuan naman namin ang mga bituin.

Hinihiling namin, Sa Iyo, na itulak patungo
sa mga hangganan ng abot-tanaw ang aming mga pag-asa;
At ihatid kami sa hinaharap
Na may lakas, tapang, pag-asa at pag-ibig.

--panalangin sinasabing katha ni Sir Francis Drake, 1577